Hlavná stránka » O Taekwon-Do

O Taekwon-Do

Pôvod bojových umení je zahalený tajomstvom , no už od dávných čias existovala fyzická činnosť, zahŕňajúca použitie rúk a nôh na sebeaobranu. Vo východnej Azii sa postupne začali vyvíjať rôzne bojové štýly, ktoré sa dedili z generácie na generáciu , z učiteľa na žiaka a tak vzniklo mnoho bojových umení napr.: Kung-fu, Karate, Aikido, Džu-džicu a veľa iných. Najmladším bojovým umením, hoci jeho korene siahajú až do obdobia pred 2000 rokmi, je Taekwon-Do. Vzniklo v Kóreii v roku 1955 a jeho autorom je generál Choi Hong Hi. Na základe svojich skúsenosti vypracoval techniku neozbrojeného boja a vniesol do tohto bojového umenia vznešenú filozofiu.

Taekwon-Do je bojové umenie zamerané predovšetkým na obranu a skladá sa z 3200 presne popísaných pohybov, kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov.

V Taekwon-Do, ako to vychádza už zo samotného názvu sa rozlišujú dve nosné línie: fyzická a psychická.

TAE je označením pre kopy a prácu nôh

KWON symbolizuje údery päsťou a rukou

DO skrýva ozajstné umenie, umenie nájsť správnu cestu životom, neskazenú životnú filozofiu

Taekwon-Do nie je umením rozvíjajúcej len fyzické schopnosti ale tiež cestou k zdokonaľovaniu myslenia, sebaovládania, naplňuje sebauspokojením a zdravou sebadôverou, vedie k nenútenej prirodzenosti.

Aby sme mohli presnejšie pochopiť morálne princípy Taekwon-Do a stotožniť sa s jeho filozofiou je potrebné zoznámiť sa aj s jeho zakladateľom generálom Choi Hong Hi.

Generál už od mladosti ťažko znášal okupovanie svojej vlasti Japoncami a potlačovanie národného myslenia, podnecovalo to v ňom túžbu vymaniť sa z pod japonskej nadvlády a povzniesť tradičnú kórejskú kultúru. Postupne sa zoznamoval zo starým kórejským bojovým umením Tae-Kyon a neskôr aj japonským karate. Po 2. svetovej vojne a oslobodení Kóreii v roku 1945 Choi Hong Hi nastupuje službu do novo sa formujúcej kórejskej armády a ďalej pokračuje v štúdiu bojových umení. Predtým používané techniky, teórie, metódy a pravidlá boja prepracuváva na vedeckých základoch a systematizuje ich. Po rokoch neúnavnej práce 11.4.1955 generál zakladá moderné bojové umenie Taekwon-Do.

Sám povedal, že žiadné iné bojové umenie na svete nemá tak rafinovanú, zložitú a efektívnu techniku ako Taekwon-Do. Zároveň však dodal, že žiadna z týchto výhod nesmie byť zneužitá.

Choi Hong Hi formuloval následujúce základné myšlienky Taekwon-Do:

 1. Rozvojom priamej mysle a silného tela získame sebadôveru potrebnú k tomu aby sme mohli za každých okolnosti stáť na strane spravodlivosti.
 2. Spojíme sa so všetkými ľuďmi do spoločného bratstva nehľadiac na rasu, národnosť, ideológiu alebo náboženské vyznanie.
 3. Budeme sa venovať výstavbe mierumilovnej ľudskej spoločnosti, v ktorej vládne spravodlivosť, morálka a ľudská dôvera.

K rešpektovaniu myšlienok a zásad Taekwon-Do sa žiak zaväzuje sľubom:

"Verní myšlienkam a morálnym princípom Taekwon-Do budeme vždy stáť na strane spravodlivosti a práva, budeme rešpektovať osoby staršie, choré a podľa vlastných možnosti im budeme pomáhať. Nikdy nezneužijeme bojové umenie Taekwon-Do k obhajobe nízkych a nemorálnych cieľov a myšlienok."

O tom, že tieto myšlienky nachádzajú priaznivú odozvu v ľudských srdciach svedčí aj fakt, že rady bojovníkov Taekwon-Do sa neustále rozšírujú.

Zásady Taekwon-Do:

Zdvorilosť (Ye Ui)

Môžeme povedať, že zdvorilosť je nepísané pravidlo určené starodávnym učiteľom filozofie ako prostriedok na objasnenie ľudského bytia na udržanie harmonickej spoločnosti. Okrem toho je to základné požadované kritérium človeka. Študenti Taekwon-Do by sa mali pokúšať praktizovať nasledovné ušľachtilého prvky zdvorilosti na budovanie ich charakteru a tak isto dodržiavať na tréningu ukázané chovanie.... - povýšiť ducha na vzájomné ustupovanie - hanbiť sa za svoje zlozvyky, ktorými ostatní opovrhujú - byť zdvorilí k ostatným - podporovať myšlienky práva a humanity - rozlišovať inštruktora od študenta, seniora od juniora, staršieho od mladšieho - správať sa podľa etických princípov - rešpektovať majetok iných - narábať s hodnotami šľachetne a úprimne - strániť sa dávania a prijímania úplatkov.

Čestnosť (Yom Ji)

Slovo „Čestnosť“, inak môžeme povedať aj „bezúhonnosť“ v Taekwon-Do má rozsiahlejší význam. Každý musí byť schopný definovať dobro a zlo a podľa svojho svedomia cítiť vinu. Tu je niekoľko príkladov, kedy spolupatričnosť chýba: - študent, ktorý požaduje hodnosť od inštruktora, alebo sa pokúša ju kúpiť - študent, ktorý získa hodnosť pre sebecké účely, alebo pre pocit sily - študent ktorého činy nezodpovedajú jeho slovám - študent, ktorý nedokáže prijať kritiku od iných - inštruktor, ktorý učí a povyšuje svoje umenie nad materiálne zisky - inštruktor, ktorý sám z nedostatku vedomostí, alebo nezáujmu skresľuje, (chybne podáva) svoje umenie predvádzaním chybných techník svojim študentom.

Vytrvalosť (In Nae)

Je jedno staré porekadlo z Orientu: „Trpezlivosť vedie k čistote a k poctivosti“. „Človek si môže vytvoriť pokojný domov keď je 100 krát trpezlivý“. Určite, šťastie a prosperita sa viac prikláňajú k trpezlivým ľuďom. Na dosiahnutie niečoho, či je to vyšší technický stupeň, alebo zdokonalenie techniky, si každý musí stanoviť svoj cieľ, v ktorom bude neustále vytrvalý... Robert Bruce sa naučil svoju lekciu vytrvalosti od vytrvalého úsilia obyčajného pavúka. Bola to jeho vytrvalosť a húževnatosť, ktorá mu nakoniec pomohla oslobodiť Škótsko v 14. storočí. Jedno z najdôležitejších tajomstiev v dosiahnutí vrcholu v Taekwon-Do je prekonať každú obtiažnosť vytrvalosťou. „Každý kto je netrpezlivý hoci len vo veciach triviálnych, zriedkakedy dosiahne úspech vo veciach dôležitých...“ - Konfucius.

Sebaovládanie (Guk Ki)

Tento princíp je veľmi dôležitý v dojangu, (telocvični) i mimo. Strata sebakontroly, respektíve sebaovládania vo voľnom zápase môže spôsobiť nešťastie pre obidvoch - študenta aj oponenta. Podľa Lao-Tzu pojem „víťaz“ charakterizuje človeka, ktorý zvíťazí nad sebou samým skôr než nad súperom.

Neskrotný duch (Baekjul Boolgool)

„Tu ich odpočíva 300, ktorí si konali svoju povinnosť“ - jednoduchý epitaf pre jeden z najväčších obrazov odvahy, ktoré sú ľudstvu známe. Hrdinstvo Xerxesovho vojska, Leonidasa a jeho 300 Sparťanov v Thermophylae ukazuje svetu význam neskrotného ducha a obrovskej odvahy. Znázorňuje to, že odvážni ľudia a ich princípy sú postavené do zápasu proti zdrvujúcej prevahe. Seriózni študenti Taekwon-Do musia byť v každom čase skromní a čestní. Ak sa stretnú s nespravodlivosťou, budú vyjednávať so „zlom“ bez strachu a váhania s neskrotnou odvahou, bez ohľadu na presilu.... Taekwon-Do je umenie boja, ktoré sa učíš preto, aby si mohol(a) z pozície sily obhajovať spravodlivosť, morálku a právo na podporu slabých a utláčaných, vtedy keď zlyhajú všetky dostupné prostriedky obrany....

V Taekwon-Do sa treba zaoberať etikou z viacerých dôvodov. Najhlavnejším z nich je ten, že Taekwon-Do na určitom stupni je bojová technika - zbraň. A kto má v ruke zbraň, musí si rozmyslieť a dôkladne zvážiť, kedy a za akých okolností ju môže použiť. Tu by mali byť všetci cvičenci oboznámení o nutnej obrane a krajnej núdzi. Nemenej závažným dôvodom je i to, že Taekwon-Do v podobe v akej sa cvičí a organizuje, poskytuje ideálnu možnosť formovania vlastností a celkových postojov, ktoré sa prenášajú do každodenného života. Preto by sa malo presne zvažovať, čo a v akom množstve si majú (z etickej stránky), cvičenci Taekwon-Do z tréningu odniesť.

Medzi často kladené otázky patrí to, či použiť, čo sa žiak Taekwon-Do naučil v bojovej, alebo sebaobrannej situácii. Fyzická agresivita, násilie (prirodzene nemyslíme obdobie vojny) vychádza spravidla zo strany jednotlivcov. Priama fyzická agresia môže byť prejavom nielen násilníkov, ale aj obyčajných ľudí, vystresovaných okolnosťami, prípadne pod vplyvom alkoholu, drog.... Je to jav, ktorý asi z našej spoločnosti nevymizne. Pre študenta Taekwon-Do preto platí jedno z etických pravidiel, o to viac než pre iných ľudí. V nijakom prípade by nemal byť takýmto jednotlivcom práve on!

V situácii, ked je agresorom druhý, platia pre študenta Taekwon-Do, tak ako pre každého občana ustanovenia platného zákonníka. Vôbec nie je pravda, že študent Taekwon-Do v nijakom prípade nesmie využiť svoje vedomosti z oblasti bojových umení len preto, že je registrovaný, alebo, že sa musí nechať udrieť a podobne. Niet nijakého špeciálneho ustanovenia, ktoré by pred zákonom odlišovalo študenta Taekwon-Do od iných ľudí. Platí však zákon o nevyhnutnej obrane. Ak je ohrozené zdravie či dokonca život študenta Taekwon-Do, prípadne inej osoby - naopak, musí zasiahnuť, musí si však počínať tak, aby použil iba také prostriedky sebaobrany, ktoré sú nevyhnutné na odvrátenie útoku agresora. Útočník, ktorý už prestal útočiť, prestáva byť útočníkom - agresorom, naopak, stáva sa ním ten, ktorý by podnikal opačné kroky. Toľko hovorí zákon, na ktorého rešpektovanie netreba formulovať osobitné etické pravidlá. Etika študenta Taekwon-Do - „taekwondistu“ by však mala riešiť situáciu subtílnejšie. Vo väčšine prípadov má človek vývoj situácie aspoň čiastočne v rukách, - úškrn, nevhodná poznámka, drobná provokácia, teda momenty ktoré si neodpustíme, môžu útok priamo vyvolať. Povýšenecká márnomyseľnosť, hlúpe slovné výmeny, to všetko sú veci, ktoré môžu viesť k „bitke“. Trénovaný „taekwondista“ je voči netrénovanému jednotlivcovi vo veľkej výhode. Niekedy je to pre útočníka osudné a „taekwondista“ pritom vôbec nemusel porušiť zákon o nutnej obrane. Pred zákonom je teda nevinný. Z hľadiska etiky však môže byť vinný práve pre tú drobnú poznámku, či zlomyseľnosť, ktorou útok priamo vyvolal. Preto je etickou povinnosťou vyspelého študenta Taekwon-Do myslieť v popisovaných situáciách doslova aj za druhých.

Etické princípy by sme nemali ctiť a rešpektovať len preto, že si to niekto praje, ale mali by vychádzať priamo z vnútra nás samotných... Tak isto etika nie je etikou, ak zásady spomenuté vyššie používame alebo využívame len vtedy, keď nám to vyhovuje. Ak sa nestanú vnútorným presvedčením, tak je Taekwon-Do len určitou výplňou voľného času a jeho posolstvo minulo svoj hlavný cieľ - rozvoj osobnosti, povýšenie ducha, dosiahnutie harmónie...

Každý cvičenec Taekwon-Do by mal preto rešpektovať etické princípy, či už v Dojangu (telocvični) ale i mimo neho. Patria k samotnému cvičeniu a pomáhajú cvičencovi rozvinúť jeho charakter, ktorý zase vytvára lepšieho človeka, osobnosť....

 • Buď silný, aby nič nemohlo narušiť tvoje vnútro !
 • Rozprávaj o zdraví, šťastí a prosperite každému, koho stretneš !
 • Daj každému pocítiť, že je v ňom niečo vzácne !
 • Hľadaj na všetko ten najžiarivejší pohľad a svoj názor učiň pravdivým !
 • Mysli len na to najlepšie, pracuj pre to najlepšie, dúfaj len v to najlepšie !
 • Nadchni sa pre úspech druhých tak veľmi, ako pre svoj vlastný !
 • Zabudni na chyby v minulosti a zasaď sa za najväčší úspech v budúcnosti !
 • Ukazuj stále šťastnú tvár a usmej sa na každé živé stvorenie !
 • Zostaň vždy sám sebou, nehľadiac na zmenu okolností !

Tvoje ruky a nohy nie sú len súčasťou tela, ale aj duše. Nikdy nesmieš zneužiť umenie svojich rúk a nôh proti duši, proti vyznaniu a odlišným názorom. Cvičíme Taekwon-Do preto, aby sme našli harmóniu tela a duše, aby sme vystupovali vždy v zmysle spravodlivosti a životnej filozofie Taekwon-Do...26th Senior and 17th Junior European Taekwon-Do Championships

20. - 23.10.2011,
BRATISLAVA - SLOVAKIA

www.sztkd-itf.sk/euros2011/

TAEKWON-DO ITF EUROPEAN OPEN CUP 2010

EUROPEAN OPEN CUP 2010

21. - 24. 10. 2010, SIBAMAC ARENA, BRATISLAVA - SLOVAKIA

» General Info
» Výsledky
www.euopencup.sk

SLOVENSKÝ ZVÄZ TAEKWON-DO ITF ORGANIZÁTOR 13.JUNIORSKÝCH a 22.SENIORSKÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY

27.-29. 4. 2007 POPRAD VYSOKÉ TATRY POPRAD ARENA

» Viac informácií

Štatistika návštevnosti

TOPlist